ČLANKI, ŠTUDIJE O DELOVANJU ZEOLITA KLINOPTILOLITA